Thursday, September 11, 2014

华严经 - 入法界品第三十九 [48]

http://www.dizang.org/bk/zhy/078.htm


尔时,弥勒菩萨摩诃萨如是称叹善财童子种种功德,令无量百千众生发菩提心已,告善财言:

  “善哉善哉!善男子!汝为饶益一切世间,
汝为救护一切众生,汝为勤求一切佛法故,发阿耨多罗三藐三菩提心。


  “善男子!汝获善利,汝善得人身,汝善住寿命,
汝善值如来出现,汝善见文殊师利大善知识。
汝身是善器,为诸善根之所润泽。
汝为白法之所资持,所有解欲悉已清净,
已为诸佛共所护念,已为善友共所摄受。

何以故?

“善男子!菩提心者,犹如种子,能生一切诸佛法故;
菩提心者,犹如良田,能长众生白净法故;
菩提心者,犹如大地,能持一切诸世间故;
菩提心者,犹如净水,能洗一切烦恼垢故;
菩提心者,犹如大风,普于世间无所碍故;
菩提心者,犹如盛火,能烧一切诸见薪故;
菩提心者,犹如净日,普照一切诸世间故;
菩提心者,犹如盛月,诸白净法悉圆满故;
菩提心者,犹如明灯,能放种种法光明故;
菩提心者,犹如净目,普见一切安危处故;
菩提心者,犹如大道,普令得入大智城故;
菩提心者,犹如正济,令其得离诸邪法故;
菩提心者,犹如大车,普能运载诸菩萨故;
菩提心者,犹如门户,开示一切菩萨行故;
菩提心者,犹如宫殿,安住修习三昧法故;
菩提心者,犹如园苑,于中游戏受法乐故;
菩提心者,犹如舍宅,安隐一切诸众生故;
菩提心者,则为所归,利益一切诸世间故;
菩提心者,则为所依,诸菩萨行所依处故;
菩提心者,犹如慈父,训导一切诸菩萨故;
菩提心者,犹如慈母,生长一切诸菩萨故;
菩提心者,犹如乳母,养育一切诸菩萨故;
菩提心者,犹如善友,成益一切诸菩萨故;
菩提心者,犹如君主,胜出一切二乘人故;
菩提心者,犹如帝王,一切愿中得自在故;
菩提心者,犹如大海,一切功德悉入中故;
菩提心者,如须弥山,于诸众生心平等故;
菩提心者,如铁围山,摄持一切诸世间故;
菩提心者,犹如雪山,长养一切智慧药故;
菩提心者,犹如香山,出生一切功德香故;
菩提心者,犹如虚空,诸妙功德广无边故;
菩提心者,犹如莲华,不染一切世间法故;
菩提心者,如调慧象,其心善顺不犷戾故;
菩提心者,如良善马,远离一切诸恶性故;
菩提心者,如调御师,守护大乘一切法故;
菩提心者,犹如良药,能治一切烦恼病故;
菩提心者,犹如坑阱,陷没一切诸恶法故;
菩提心者,犹如金刚,悉能穿彻一切法故;
菩提心者,犹如香箧,能贮一切功德香故;
菩提心者,犹如妙华,一切世间所乐见故;
菩提心者,如白栴檀,除众欲热使清凉故;
菩提心者,如黑沉香,能熏法界悉周遍故;
菩提心者,如善见药王,能破一切烦恼病故;
菩提心者,如毗笈摩药,能拔一切诸惑箭故;
菩提心者,犹如帝释,一切主中最为尊故;
菩提心者,如毗沙门,能断一切贫穷苦故;
菩提心者,如功德天,一切功德所庄严故;
菩提心者,如庄严具,庄严一切诸菩萨故;
菩提心者,如劫烧火,能烧一切诸有为故;
菩提心者,如无生根药,长养一切诸佛法故;
菩提心者,犹如龙珠,能消一切烦恼毒故;
菩提心者,如水清珠,能清一切烦恼浊故;
菩提心者,如如意珠,周给一切诸贫乏故;
菩提心者,如功德瓶,满足一切众生心故;
菩提心者,如如意树,能雨一切庄严具故;
菩提心者,如鹅羽衣,不受一切生死垢故;
菩提心者,如白氎线,从本已来性清净故;
菩提心者,如快利犁,能治一切众生田故;
菩提心者,如那罗延,能摧一切我见敌故;
菩提心者,犹如快箭,能破一切诸苦的故;
菩提心者,犹如利矛,能穿一切烦恼甲故;
菩提心者,犹如坚甲,能护一切如理心故;
菩提心者,犹如利刀,能斩一切烦恼首故;
菩提心者,犹如利剑,能断一切憍慢铠故;
菩提心者,如勇将幢,能伏一切诸魔军故;
菩提心者,犹如利锯,能截一切无明树故;
菩提心者,犹如利斧,能伐一切诸苦树故;
菩提心者,犹如兵仗,能防一切诸苦难故;
菩提心者,犹如善手,防护一切诸度身故;
菩提心者,犹如好足,安立一切诸功德故;
菩提心者,犹如眼药,灭除一切无明翳故;
菩提心者,犹如钳镊,能拔一切身见刺故;
菩提心者,犹如卧具,息除生死诸劳苦故;
菩提心者,如善知识,能解一切生死缚故;
菩提心者,如好珍财,能除一切贫穷事故;
菩提心者,如大导师,善知菩萨出要道故;
菩提心者,犹如伏藏,出功德财无匮乏故;
菩提心者,犹如涌泉,生智慧水无穷尽故;
菩提心者,犹如明镜,普现一切法门像故;
菩提心者,犹如莲华,不染一切诸罪垢故;
菩提心者,犹如大河,流引一切度摄法故;
菩提心者,如大龙王,能雨一切妙法雨故;
菩提心者,犹如命根,任持菩萨大悲身故;
菩提心者,犹如甘露,能令安住不死界故;
菩提心者,犹如大网,普摄一切诸众生故;
菩提心者,犹如罥索,摄取一切所应化故;
菩提心者,犹如钩饵,出有渊中所居者故;
菩提心者,如阿伽陀药,能令无病永安隐故;
菩提心者,如除毒药,悉能消歇贪爱毒故;
菩提心者,如善持咒,能除一切颠倒毒故;
菩提心者,犹如疾风,能卷一切诸障雾故;
菩提心者,如大宝洲,出生一切觉分宝故;
菩提心者,如好种性,出生一切白净法故;
菩提心者,犹如住宅,诸功德法所依处故;
菩提心者,犹如市肆,菩萨商人贸易处故;
菩提心者,如炼金药,能治一切烦恼垢故;
菩提心者,犹如好蜜,圆满一切功德味故;
菩提心者,犹如正道,令诸菩萨入智城故;
菩提心者,犹如好器,能持一切白净法故;
菩提心者,犹如时雨,能灭一切烦恼尘故;
菩提心者,则为住处,一切菩萨所住处故;
菩提心者,则为寿行,不取声闻解脱果故;
菩提心者,如净琉璃,自性明洁无诸垢故;
菩提心者,如帝青宝,出过世间二乘智故;
菩提心者,如更漏鼓,觉诸众生烦恼睡故;
菩提心者,如清净水,性本澄洁无垢浊故;
菩提心者,如阎浮金,映夺一切有为善故;
菩提心者,如大山王,超出一切诸世间故;
菩提心者,则为所归,不拒一切诸来者故;
菩提心者,则为义利,能除一切衰恼事故;
菩提心者,则为妙宝,能令一切心欢喜故;
菩提心者,如大施会,充满一切众生心故;
菩提心者,则为尊胜,诸众生心无与等故;
菩提心者,犹如伏藏,能摄一切诸佛法故;
菩提心者,如因陀罗网,能伏烦恼阿修罗故;
菩提心者,如婆楼那风,能动一切所应化故;
菩提心者,如因陀罗火,能烧一切诸惑习故;
菩提心者,如佛支提,一切世间应供养故。

No comments:

Post a Comment