Thursday, May 22, 2014

华严经 - 入法界品第三十九 【2】http://www.dizang.org/bk/zhy/060.htm


尔时,东方过不可说佛刹微尘数世界海外有世界,
名:金灯云幢,佛号:毗卢遮那胜德王。
彼佛众中有菩萨,名:毗卢遮那愿光明,与不可说佛刹微尘数菩萨俱,
来向佛所,悉以神力兴种种云,

所谓:天华云、天香云、天末香云、天鬘云、天宝云、天庄严具云、天宝盖云、天微妙衣云、天宝幢幡云、天一切妙宝诸庄严云,充满虚空。

至佛所已,顶礼佛足,即于东方化作宝庄严楼阁及普照十方宝莲华藏师子之座,如意宝网罗覆其身,与其眷属结跏趺坐。


  南方过不可说佛刹微尘数世界海外有世界,
名:金刚藏,佛号:普光明无胜藏王。

彼佛众中有菩萨,名:不可坏精进王,与不可说佛刹微尘数菩萨俱,
来向佛所,持一切宝香网,持一切宝璎珞,持一切宝华带,
持一切宝鬘带,持一切金刚璎珞,持一切摩尼宝网,
持一切宝衣带,持一切宝璎珞带,持一切最胜光明摩尼带,
持一切师子摩尼宝璎珞,悉以神力充遍一切诸世界海。

到佛所已,顶礼佛足,即于南方化作遍照世间摩尼宝庄严楼阁及普照十方宝莲华藏师子之座,以一切宝华网罗覆其身,与其眷属结跏趺坐。


  西方过不可说佛刹微尘数世界海外有世界,
名:摩尼宝灯须弥山幢,佛号:法界智灯。

彼佛众中有菩萨,名:普胜无上威德王,与世界海微尘数菩萨俱,
来向佛所,悉以神力兴不可说佛刹微尘数种种涂香烧香须弥山云、
不可说佛刹微尘数种种色香水须弥山云、
不可说佛刹微尘数一切大地微尘等光明摩尼宝王须弥山云、
不可说佛刹微尘数种种光焰轮庄严幢须弥山云、
不可说佛刹微尘数种种色金刚藏摩尼王庄严须弥山云、
不可说佛刹微尘数普照一切世界阎浮檀摩尼宝幢须弥山云、
不可说佛刹微尘数现一切法界摩尼宝须弥山云、
不可说佛刹微尘数现一切诸佛相好摩尼宝王须弥山云、
不可说佛刹微尘数现一切如来本事因缘说诸菩萨所行之行摩尼宝王须弥山云、
不可说佛刹微尘数现一切佛坐菩提场摩尼宝王须弥山云,充满法界。

至佛所已,顶礼佛足,即于西方化作一切香王楼阁,真珠宝网弥覆其上,及化作帝释影幢宝莲华藏师子之座,以妙色摩尼网罗覆其身,心王宝冠以严其首,与其眷属结跏趺坐。


  北方过不可说佛刹微尘数世界海外有世界,
名:宝衣光明幢,佛号:照虚空法界大光明。

彼佛众中有菩萨,名:无碍胜藏王,与世界海微尘数菩萨俱,
来向佛所,悉以神力兴一切宝衣云,

所谓:黄色宝光明衣云、种种香所熏衣云、日幢摩尼王衣云、
金色炽然摩尼衣云、一切宝光焰衣云、一切星辰像上妙摩尼衣云、
白玉光摩尼衣云、光明遍照殊胜赫奕摩尼衣云、
光明遍照威势炽盛摩尼衣云、庄严海摩尼衣云,充遍虚空。

至佛所已,顶礼佛足,即于北方化作摩尼宝海庄严楼阁及毗琉璃宝莲华藏师子之座,以师子威德摩尼王网罗覆其身,清净宝王为髻明珠,与其眷属结跏趺坐。


  东北方过不可说佛刹微尘数世界海外有世界,
名:一切欢喜清净光明网,佛号:无碍眼。

彼佛众中有菩萨,名:化现法界愿月王,与世界海微尘数菩萨俱,
来向佛所,悉以神力兴宝楼阁云、香楼阁云、烧香楼阁云、
华楼阁云、栴檀楼阁云、金刚楼阁云、摩尼楼阁云、金楼阁云、
衣楼阁云、莲华楼阁云,弥覆十方一切世界。

至佛所已,顶礼佛足,即于东北方化作一切法界门大摩尼楼阁及无等香王莲华藏师子之座,摩尼华网罗覆其身,著妙宝藏摩尼王冠,与其眷属结跏趺坐。


  东南方过不可说佛刹微尘数世界海外有世界,
名:香云庄严幢,佛号:龙自在王。

彼佛众中有菩萨,名:法慧光焰王,与世界海微尘数菩萨俱,
来向佛所,悉以神力兴金色圆满光明云、无量宝色圆满光明云、
如来毫相圆满光明云、种种宝色圆满光明云、莲华藏圆满光明云、
众宝树枝圆满光明云、如来顶髻圆满光明云、阎浮檀金色圆满光明云、
日色圆满光明云、星月色圆满光明云,悉遍虚空。

到佛所已,顶礼佛足,即于东南方化作毗卢遮那最上宝光明楼阁、金刚摩尼莲华藏师子之座,众宝光焰摩尼王网罗覆其身,与其眷属结跏趺坐。西南方过不可说佛刹微尘数世界海外有世界,名:日光摩尼藏,佛号:普照诸法智月王。

彼佛众中有菩萨,名:摧破一切魔军智幢王,与世界海微尘数菩萨俱,
来向佛所,于一切毛孔中出等虚空界华焰云、香焰云、宝焰云、
金刚焰云、烧香焰云、电光焰云、毗卢遮那摩尼宝焰云、
一切金光焰云、胜藏摩尼王光焰云、等三世如来海光焰云,
一一皆从毛孔中出,遍虚空界。

到佛所已,顶礼佛足,即于西南方化作普现十方法界光明网大摩尼宝楼阁及香灯焰宝莲华藏师子之座,以离垢藏摩尼网罗覆其身,著出一切众生发趣音摩尼王严饰冠,与其眷属结跏趺坐。


  西北方过不可说佛刹微尘数世界海外,有世界,名:毗卢遮那愿摩尼王藏,佛号:普光明最胜须弥王。

彼佛众中有菩萨,名:愿智光明幢,与世界海微尘数菩萨俱,
来向佛所,于念念中,一切相好、一切毛孔、一切身分,
皆出三世一切如来形像云、一切菩萨形像云、
一切如来众会形像云、一切如来变化身形像云、
一切如来本生身形像云、一切声闻辟支佛形像云、
一切如来菩提场形像云、一切如来神变形像云、
一切世间主形像云、一切清净国土形像云,充满虚空。

至佛所已,顶礼佛足,即于西北方化作普照十方摩尼宝庄严楼阁及普照世间宝莲华藏师子之座,以无能胜光明真珠网罗覆其身,著普光明摩尼宝冠,与其眷属结跏趺坐。

Related Posts:

No comments:

Post a Comment