Friday, October 23, 2015

禅宗六祖慧能-動用三十六對 6th Zen Patriarch Hui-neng - 36 Pairs of Opposites Practice


六祖壇經的思想
http://www.chibs.edu.tw/ch_html/chbj/03/chbj0307.htm

《維摩經》的不二思想。在該經中有二十七位菩薩提出二十七種不同的觀點來說明對於「不二」的看法,都是用兩個相對的觀念和事物來說明既非一亦非二的道理。
世間的一切學問,不論是由哲學、宗教和科學等任何立場來看世間的現象和觀念,都不出相對的或二分法的觀點。
即使是講一元論也是二分法,因為講二是對立的,講一也是等於二,因為單獨的一不能成立也不可能出現,只有從多才能見到一,或者從一切的現象而看全部的本體。如果要講一,一定是二或是多,所以不管站在那個立場,總有它的矛盾不通之處,因《維摩經》提出不二的觀點。不二不等於一,也不等於二,那是真不二。也可以說,二是一的兩面,一是二的全體;有一一定是與二同在,有二一定不離一。
此即《壇經》所說定慧不二 、動靜不二 、善惡不二 、眾生與佛不二、世間與出世間不二  等等。

因此,《壇經》最後的咐囑品說: 「動用三十六對」 ;所謂動用,是從清淨的自性而取智慧的功用。六祖理出三十六對相對的觀念和事相,要大家能夠出離兩邊而通達地運用,實際上也就是不二法門的衍伸。


動用三十六對

禅宗六祖慧能咐嘱弟子之三十六种相对性概念。
又作三科三十六对法门。

(一)对法外境,无情五对:天与地对、对、对、对、对。

(二)法相语言十二对:语与法对、有与无对、有色与无色对、有相与无相对、有漏与无漏对、色与空对、动与静对、清与浊对、凡与圣对、僧与俗对、老与少对、大与小对。

(三)自性起用十九对:长与短对、邪与正对、痴与慧对、愚与智对、乱与定对、慈与毒对、戒与非对、直与曲对、实与虚对、险与平对、烦恼与菩提对、常与无常对、悲与害对、喜与嗔对、舍与悭对、进与退对、生与灭对、法身与色身对、化身与报身对。

‘此三十六对法,若解用即道贯一切经法,出入即离两边,自性动用,共人言语,外于相离相,内于空离空。若全着相,即长邪见,若全执空,即长无明。’

 此三十六对均属两边性之边义,且通贯一切经法教义;盖凡为经教,其本身并非中道,而全属因机制宜之边义权说。
然不立边,则无由见中,故知欲显中道,必由边义,此即动用三十六对之作用,犹如学问具有扶持世人之功夫与效果。

慧能又谓(大四八·三六○下):‘若有人问汝义,问有将无对,问无将有对,问凡以圣对,问圣以凡对;二道相因,生中道义。’

盖谓凡运用三十六对之际,无论出入,均应即离两边,以免使人滞言执义。又所谓中道义,即超越相对之意,即指自性,此乃六祖慧能思想体系中之绝对真理。


No comments:

Post a Comment